Regel & Hcp-kommittén

Ordförande: Magnus Siösteen
Email: magnus.siosteen@telia.com

Medlemmar i kommittén:
Toni Lundahl
Elisabeth Norlander

Regel- & Handicapkommitténs uppgifter är följande:

 • informera medlemmar om golf- & hcp regler
 • arrangera regel utbildningar/träffar
 • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
 • under året genomföra en årlig hcp revision för alla medlemmar
 • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
 • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings hcp
 • se över och ansvara för markering av banan
 • varje år se över de lokala reglerna för Fågelbro
 • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

Lokala regler

Lokala regler - Fågelbro Golf & Country Club

Regel och Handicap kommittén 2018-04-10      

Svenska Golfförbundets Regelkort 2018 gäller.

Pluggad boll (Regel 25-2). Lättnad utökas till hela spelfältet.Kompletterande undantag: En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerkant.

Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande: När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning.: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Tillfälliga lokala regler

Finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och vid första tee.

Specifika Lokala regler och förtydliganden för Fågelbro GCC

Vattenhinder Regel 26 Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett dike går där marken bryter av ned mot hindret. Där palissader begränsar vattenhinder/sidovattenhinder utgör palissadens sida mot spelfältet vattenhindrets/sidovattenhindrets gräns. Således ligger palissaden i hindret.

Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1 Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är mark under arbete. Jordfasta stenar och berg i dagen på varje del av banan inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Hindrande föremål Regel 24 Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål Belagda respektive grusade vägar och vägbankar är oflyttbara hindrande föremål. Palissader och liknande som begränsar vägar, tee-områden och bunkrar är oflyttbara hindrande föremål. Gångpassaden genom bunkern på hål 8 ligger i bunkern och är ett oflyttbart hindrande föremål. Vita, gula respektive röda avståndsmarkeringar på den finklippta delen av spelfältet som markerar avstånden 200, 150 respektive 100 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål. Oflyttbara hindrande föremål nära green (t.ex. sprinklerlock). Om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden). Stenmuren och trappan bakom 18:e green och stenmuren framför den nedre putting-greenen är organisk del av banan och utgör banans gräns. Stenmuren vid vägen till höger om green på 17:e hålet är organisk del av banan.

Lokala Tävlingsregler För rätt att få delta och få pris i av klubben arrangerade tävlingar krävs ”Tävlingshandicap”. Tävlande med EGA Handicap äger delta utom tävlan. Tävlandens handicap status framgår av GIT.

Utnyttjande av golfbil är tillåtet vid av klubben arrangerade tävlingar för spelare mot uppvisande av läkarintyg eller efter särskilt tillstånd av tävlingsledningen.

Övningsspel är tillåtet mellan klubbhuset och juniorernas klubbhus samt på driving-range.

Bifogat SGFs Regelkort 2017

 

 

Årlig HCP-revision - Nya Regler från 2016

 

 1. Efter varje årsskifte åligger det respektive golfklubb att genomföra en Årlig Handicaprevision. Syftet med revisionen är att komplettera den handicapförändring som under det gångna året skett genom att medlem rapporterat godkända handicapronder i GIT (Golfens IT-system) så att handicapet även är anpassat till internationell nivå. Dvs så att man också t. ex. kan deltaga i tävlingar utomlands.
 2. Gällande bestämmelser är ”EGA Handicapregler” från januari. Reglerna finns att tillgå på golf.se.

 Några förändringar från och med första januari 2016 är:

 • Fyra rundor krävs för att gå från EGA Spelhandicap till EGA Tävlingshandicap
 • En del ändringar har skett i intervallen för höjning resp sänkning av hcp
 • Endast en nio-hålsrunda får registreras per dag
 • Klubb hcp ersätts med Hcp-grupp 6, hcp 37 – 54
 • Den årliga hcp-revisionen baseras på minst åtta registrerade ronder under den senaste 12 månaders perioden. För spelare som ej registrerat åtta ronder utsträcks perioden till 24 månader. Behöver ej vara kalenderår.
 1. Revision genomförs av Hcp- och regel-kommittén och bygger på medlemmarnas under perioden inrapporterade scorer. GIT utför beräkningarna baserade på inrapporterade scorer och enligt fastställd metod:
 • Av de inrapporterade scorer får man fram en medianscore (MSS). Denna jämförs med det internationella scorevärdet (EASS) för motsvarande hcpkategori
 • Om skillnaden mellan MSS och EASS är mellan -2,9 och +2,9 händer inget.
 • Är skillnaden mellan +3,0 till +4,9 så sänks hcp med 1,0. Är skillnaden mer än +4,9 så sänks hcp med 2,0
 • Är skillnaden mellan - 3,0 till - 4,9 så höjs hcp med 1,0. Är skillnaden mer än - 4,9 så höjs hcp med 2,0
 1. För att få deltaga i officiella tävlingar och i klubbens tävlingar måsta man ha EGA Tävlingshandicap. I klubbens tävlingar får man delta utanför prisbordet med EGA Spelhandicap, se ”FGCC lokal regler”
 2. Alla som en gång fått ett hcp har emellertid ett spelhcp. Även de som under säsongen inte har rapporterat in en enda runda! De behåller sitt hcp såvida inte Hcp-och regel-kommittén har särskild information som gör att de vidtar en enskild revidering av en medlems hcp

 

 

Regelfilm - När bollen är inne eller ute

Regelfilm - Om du spelat på fel boll

Regelfilm - När du inte hittar din boll

Regelfilm - Bollen vid bunkerkratta

Regelfilm - Droppa utan plikt

Regelfilm - Om du inte kan spela bollen

Regelfilm - När du hamnat i vattnet

Regelfilm - Spela bollen som den ligger

Regelfilm - När du råkat sparka på bollen

Regelfilm - Är det din boll?

Regelfilm - Det här gäller på och invid green

Regelfilm - Om du hamnat i ett hinder