Historia

Fågelbro Golf & Country Club är blägen på historisk mark. År 1984 köptes fastigheten av arkitekten Tomas Hagman med tanken att skapa en unik skärgårdsanläggning med boende och fritidsaktiviteter. Anläggningen stod klar 1991 och har sedan dess varit en naturlig mötespunkt för stockholmare intresserade av golf, ridning, tennis och båtliv.

För den som är intresserad av Fågelbros historia rekommenderas Gösta Sellings bok "Säterier och gamla gårdar i stockholmstrakten" (1977).


"Fågelbros nyrenoverade flyglar är en av Stockholms läns bäst bevarade karolinska mangårdsanläggningar i trä. Kvar finns däremot inte längre den komplexa struktur av bostäder, ekonomibyggnader och torp i ett välbevarat kulturlandskap som gav hela området ett högt kulturhistoriskt värde när "Skärgårdsbygd" kom ut första gången sommaren 1987.

Fågelbro, eller "Fuglabro" ...omnämns 1491 i en av Stockholms stads tänkeböcker. Med största sannolikhet var dock gården bebodd redan tidigare under medeltiden.

Under första hälften av 1500-talet bestod Fågelbro av tre skattehemman. De tre hemmanen donerades 1562 av Erik XIV till den kunglige skrivaren Måns Jönsson.

Någon gång vid 1600-talets början fick Fågelbro säterifrihet och blev i samband med detta ståndsmässigt bebyggt. 1623 sålde den dåvarande ägaren Staffan Lemnius "Fogelbro och Norrvik" till Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Redan efter ett år köptes dock fastigheten av Gustav II Adolfs livmedikus Olof Bure.

Under det återstående 1600-talet och 1700-talets början innehades Fågelbro av en rad personer. 1713 såldes gården till Daniel Niklas von Höpken, en av sin tids mest framstående politiker. I familjen von Höpkens ägo förblev Fågelbro till 1775 då det såldes till majoren Svante Didrick Silfverberg. Under 1800- och 1900-talet har sedan ägarna varit många och skiftande.

Under de senaste 150 åren har jordbruksdriften varit betydande med bland annat omfattande mjölkproduktion. 1835 fanns det vid Fågelbro 46 mjölkkor och 1932 hade antalet ökat till 88. I dag drivs inte längre något jordbruk vid gården.

Fågelbro brändes och ödelades av ryssarna vid deras härjningar 1719. Kanske var dock katastrofen ej total för gårdens ägare som under flera år tidigare umgåtts med planer att omdana hela gårdsanläggningen och bygga nytt corps-de-logi. Vi vet av brev och kartor att Fågelbro vid 1700-talets början var ganska illa medfaret och flera av husen var obebodda och förfallna.

Branden 1719 gav Daniel von Höpken fria händer att omgestalta gården och han valde att bygga upp en så kallad karolinsk gårdsanläggning, med strikt plan och stram arkitektur. I arkitekturen vid Fågelbro kan man se vissa släktdrag med det samtidigt uppför Beatelund på Värmdölandet. Fågelbro avviker dock genom att någon egentlig huvudbyggnad inte uppfördes utan endast två flyglar (nuvarande klubbhusen) med tillhörande paviljonger. Herrgårdsbyggnaderna ligger på en höjd med parkanläggning i öster och med fri utsikt mot väster.

De båda säteritaksförsedda flygelbyggnaderna (nuvarande klubbhusen) och paviljongerna var från början rödmålade.

I interiören finns delar av den ursprungliga fasta inredningen bevarad samt även några kakelugnar från 1700-talet.

Vid Fågelbro fanns fram till 1987 en mångfald ekonomi- och uthusbyggnader, såväl äldre som yngre. Under perioden 1850-1920 uppfördes nya stall och ladugårdar, förvaltar- och trädgårdsmästarbostäder, kontorsbyggnader och lantarbetarbostäder. Tillsammans med skolan och Folkets hus fanns här en komplex agrar herrgårdsmiljö.

Ett stycke väster om mangården låg också två statarbostäder. Den östligaste av dessa kallades för "Fläsk-oset" och hade anmärkningsvärt nog både den exteriöra och interiöra karaktären från omkring sekelskiftet bevarad i helt intakt skick.

Av stort intresse var också den väl tilltagna ladugården av huggen sten. Den uppfördes 1913 och var försedd med en tidstypisk lanternin i trä.

Till Fågelbro har hört en rad torp, som till exempel Strömmen och Lillström som båda är omnämnda vid 1700-talets början. Fågelbrotorp och iskällaren fanns på 1740-talet och Fridhem togs upp omkring 1875."