Regel & Hcp-kommittén

Ordförande: Magnus Siösteen
Email: magnus.siosteen@telia.com

Medlemmar i kommittén:
Toni Lundahl
Elisabeth Norlander

Regel- & Handicapkommitténs uppgifter är följande:

 • informera medlemmar om golf- & hcp regler
 • arrangera regel utbildningar/träffar
 • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
 • under året genomföra en årlig hcp revision för alla medlemmar
 • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
 • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings hcp
 • se över och ansvara för markering av banan
 • varje år se över de lokala reglerna för Fågelbro
 • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

Lokala regler

Nedan kan du läsa Fågelbro G&CC´s Lokala Regler.

Årlig HCP-revision

 

 1. Efter varje årsskifte åligger det respektive golfklubb att genomföra en Årlig Handicaprevision. Syftet med revisionen är att komplettera den handicapförändring som under det gångna året skett genom att medlem rapporterat godkända handicapronder i GIT (Golfens IT-system) så att handicapet även är anpassat till internationell nivå. Dvs så att man också t. ex. kan deltaga i tävlingar utomlands.
 2. Gällande bestämmelser är ”EGA Handicapregler” från januari. Reglerna finns att tillgå på golf.se.

 Några förändringar från och med första januari 2016 är:

 • Fyra rundor krävs för att gå från EGA Spelhandicap till EGA Tävlingshandicap
 • En del ändringar har skett i intervallen för höjning resp sänkning av hcp
 • Endast en nio-hålsrunda får registreras per dag
 • Klubb hcp ersätts med Hcp-grupp 6, hcp 37 – 54
 • Den årliga hcp-revisionen baseras på minst åtta registrerade ronder under den senaste 12 månaders perioden. För spelare som ej registrerat åtta ronder utsträcks perioden till 24 månader. Behöver ej vara kalenderår.
 1. Revision genomförs av Hcp- och regel-kommittén och bygger på medlemmarnas under perioden inrapporterade scorer. GIT utför beräkningarna baserade på inrapporterade scorer och enligt fastställd metod:
 • Av de inrapporterade scorer får man fram en medianscore (MSS). Denna jämförs med det internationella scorevärdet (EASS) för motsvarande hcpkategori
 • Om skillnaden mellan MSS och EASS är mellan -2,9 och +2,9 händer inget.
 • Är skillnaden mellan +3,0 till +4,9 så sänks hcp med 1,0. Är skillnaden mer än +4,9 så sänks hcp med 2,0
 • Är skillnaden mellan - 3,0 till - 4,9 så höjs hcp med 1,0. Är skillnaden mer än - 4,9 så höjs hcp med 2,0
 1. För att få deltaga i officiella tävlingar och i klubbens tävlingar måsta man ha EGA Tävlingshandicap. I klubbens tävlingar får man delta utanför prisbordet med EGA Spelhandicap, se ”FGCC lokal regler”
 2. Alla som en gång fått ett hcp har emellertid ett spelhcp. Även de som under säsongen inte har rapporterat in en enda runda! De behåller sitt hcp såvida inte Hcp-och regel-kommittén har särskild information som gör att de vidtar en enskild revidering av en medlems hcp