Tävlingsbestämmelser

Dessa bestämmelser gäller för samtliga tävlingar som arrangeras på Fågelbro G&CC om inget annat framgår av särskilda bestämmelser för respektive tävling.

Generellt får endast klubbens medlemmar deltaga i ”klubbtävlingar”. Om tävlingen är öppen för spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet, anges detta speciellt. Rätt att deltaga i klubbens tävlingar har samtliga medlemmar med officiellt handicap. I vissa tävlingar kan även medlemmar med klubbhandicap få deltaga. Inför varje tävling anges vilka handicapklasser som är aktuella. Information om aktuella tävlingar hittar ni i GIT, ”Tävlingspärmen” i receptionen, samt i Kalendern här på klubbens hemsida http://www.fagelbrogolf.se/se/medlem/kalender

Anmälan
Görs genom att anmäla sig i MinGolf/GIT eller i receptionen. Där finns även info om sista anmälningsdag, spelform etc

Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter den tidpunkten skall spelaren betala startavgiften.

Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälnings-ordning.

Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)
Kan i mån av plats godkännas av tävlingsledningen/receptionen.

Uteblivande från tävling
Om anmäld medlem uteblir från tävling, och ej har anmält detta senast en timme före start eller har ett godtagbart skäl, skall startavgiften erläggas.
Startavgift behöver ej erläggas om avanmälan sker på grund av sjukdom om detta meddelats tävlingsledningen senast en timme före start.

På tävlingsdagen.
Vid shotgunstart skall tävlingsdeltagare anmäla sig hos tävlingsledningen senast en timme före utsatt starttid samt vid övriga tävlingar senast 30 minuter före utsatt starttid.
Tävlingsdeltagare erlägger startavgift med kort, kontant, eller via Swish och kvitterar ut scorekortet.
Vid sen ankomst till ”1:a tee”, inom 5 minuter efter utsatt starttid, gäller regel 6:3 (förlust av det första hålet i matchspel respektive två slags plikt på det första hålet i slagspel. Vid mer än 5 minuters sen ankomst diskvalificeras spelaren).
Vid shotgunstart skall de tävlande 30 minuter före aktuell starttid, innan de beger sig ut till respektive starttee, gemensamt samlas på plats enligt TL bestämmande för en slutlig genomgång av tävlingsbestämmelser mm.

Tee
Tävlande, som under året fyller 75 år, eller äldre får vid klubbens tävlingar, dock ej KM, välja att spela från röd tee oavsett om annan tee gäller. Detta gäller även pojkar som under året fyller max 12 år.

Golfbil vid tävling
Golfbil är endast tillåten för spelare mot ”uppvisande” av läkarintyg som styrker detta eller vid särskilt fall efter beslut av tävlingsledaren. Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte användas av andra spelare i samma boll.

Caddie
Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar.

Speltempo
Vid tävling eftersträvas ett speltempo för 18 hål på 4½ timme beräknat enligt följande:
par 3-hål 11 minuter, par 4-hål 14 minuter, par 5-hål 17 minuter, rast vid Halfway House
5 minuter samt lite reservtid.
En boll som inte håller sin plats och är 10 minuter efter framförvarande boll, eller har ett tomt hål framför sig skall släppa igenom bakomvarande boll.
Tävlingsledningen kan påskynda spelet genom tillsägelse, tidtagning och vid fortsatt långsamt spel påföra pliktslag.

Paus vid Halfway House
Spelare har rätt till 5 minuters paus vid Halfway House. Boll som vill fortsätta utan avbrott får efter samråd med framförvarande boll, som utnyttjar sin rätt till paus, passera dessa. Vid tävling har deltagarna förtur vid inköp från Halfway House.

Avbrytande av tävling
Spelare har inte rätt att avbryta spelet utan giltigt skäl. Om så ändå sker diskvalificeras spelaren från tävlingen. Om spelare måste bryta skall detta omedelbart meddelas tävlingsledningen. Tävlingskommittén avgör senare om ytterligare påföljd skall genomföras. Tävlingsledaren kan uppskjuta och tillfälligt avbryta tävling beroende på olämpliga väderleksförhållanden t ex åska eller dylikt. Tävlingsledaren har möjlighet att helt inställa tävling beroende på olämpliga väderleksförhållanden. Startavgifterna återbetalas då.

Prisutdelningar
Prisutdelning sker normalt i direkt anslutning till klubbens tävlingar. Pristagare skall själv hämta priset eller om särskilda skäl föreligger, och då efter beslut av tävlingsledaren, genom ombud. Om så inte sker går priset till närmast bästa spelare. Resultatlistan från tävlingen påverkas ej av detta. KM-tecken, vandringspriser etc som ej avhämtas omhändertas (gäller ej vandringspriser eller dylikt) av tävlingsledningen för senare utdelning.

Tävlingsbeslut
Tävlingsledaren fattar beslut för aktuell tävling. Eventuellt överklagande kan ske till tävlingskommittén vars beslut är slutgiltigt.

Mobiltelefon
Moblitelefon bör vara avstängd. Om ej så är bör den vara på "tyst läge".

Djur
Sällskapsdjur får ej medföras under tävling. Undantag finns i Herr- respektive Damgolf där speciella "hundbollar" finns utsatta.

Avståndsmätare
Avståndsmätningsutrustning är tillåtet om inte annat anges.